tel: + 48 13 46 44 338


Regulamin serwisu

 REGULAMIN DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE nocuj.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Serwis Internetowy (zwany dalej Serwisem), tj.nocuj.pl, jest zarządzany, administrowany i prowadzony przez Spółkę OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/220-221, NIP: 6871956897, REGON: 180887377, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465, e-mail: biuro@nocuj.pl, telefon: + 48 13 46 44 338 (zwaną dalej: OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o.  lub zamiennie Administratorem).

 

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając ogłoszenie, komentarz, zdjęcie, film, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

 

§ 3

Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 4

Wszelkie wyrazy opisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o.  lub (zamiennie:) Administrator – to podmiot zarządzający, administrujący i prowadzący Serwis, którym jest Spółka OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/220-221, NIP: 6871956897, REGON: 180887377, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465 e-mail: biuro@nocuj.pl, telefon: + 48 13 46 44 338;

 2. Serwis – to aplikacja internetowa, administrowana przez OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., udostępniona w sieci Internet pod adresem www: nocuj.pl, umożliwiający Użytkownikowi publikowanie ogłoszeń;

 3. Regulamin – to niniejszy regulamin;

 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną będącą osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z Serwisu dodając obiekt turystyczny,

 1. Obiekt – miejsce noclegowe oferowane przez Użytkownika w ramach Serwisu do wynajmu;

 2. Katalog obiektów turystycznych – część serwisu, umożliwiająca jego Użytkownikom publikację informacji na temat prowadzonej działalności;

 3. Wpis do Katalogu obiektów turystycznych – pojedynczy wpis, stanowiący informację na temat jednej działalności;

 4. Lista firm  obiektów turystycznych – strona Serwisu, prezentująca w odpowiedniej kolejności Wpisy do Katalogu firm;

 5. Komentarz, Opinia – pojedyncza jednostka treści, umieszczona pod inną treścią przez Użytkownika, przy pomocy funkcjonalności komentowania, dostępnej pod niektórymi treściami Serwisu (np. Artykułami);

 6. Oferta – oferta handlowa Serwisu, wyszczególniająca usługi i produkty oferowane przez Serwis, wraz z ich cennikiem;

 7. Formularz Rejestracyjny – aplikacja umieszczona w Serwisie w zakładce http://www.nocuj.pl/users/register.html. umożliwiająca Użytkownikom zarejestrowanie się w Serwisie.

 

WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

§ 5

 1. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem sieci Internet w sposób bezpłatny na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

 

§ 6

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie ma świadomość i wyraża zgodę na możliwe wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników. w zakresie ich osobistego użytku.

 2. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu – nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Serwisu.

 3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

 

§ 7

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.),

  2. nieupubliczniania cudzych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,

  5. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści:

  1. wulgarnych (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);

  2. obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych za powszechnie za obraźliwe (art. 202 Kodeksu karnego);

  3. naruszających dobra osobiste innych osób (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 i art. 212 oraz 216 Kodeksu karnego);

  4. nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc (art. 119 Kodeksu karnego);

  5. nakłaniających do używanie alkoholu i narkotyków (art. 2 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.; art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);

  6. nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady tzw. netykiety;

  7. naruszających prawa autorskie innych osób.

 3. Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.

 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 6. Wszelkie uwagi dotyczące Serwisu, Administratora, itd. nie będą publikowane. Uwagi, sugestie i innego typu zgłoszenia dotyczące Serwisu prosimy kierować bezpośrednio na adres: biuro@nocuj.pl.

 7. Do korzystania z Serwisu w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 8. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. 

 10. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 

 

§ 8

 1. W przypadku, w którym materiał (komentarz, opinia, ogłoszenie, wpis do katalogu itd., itp.) umieszczony przez Użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu Administrator jest uprawniony do jego usunięcia bez podania przyczyny i udzielenia ostrzeżenia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści Użytkowników, nawet jeśli nie wystąpił żaden z przypadków opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 4. Administratorktóry uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

§ 9

 1. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 2. Administrator zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.

 3. O zmianie zasad Użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.

 4. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

§ 10

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

 

§ 11

 1. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Serwisu co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 2. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 

§ 12

 1. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

 

§ 13

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszego Regulaminu, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony wyłączają równocześnie deliktową odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Regulaminu.

 2. W przypadku wystąpienia wobec Administratora przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem dotyczącym w sposób pośredni lub bezpośredni treści komentarza wprowadzonego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem Administratora niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

 

§ 14

Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Administratora, tj. OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 29/220-221, 38-500 Sanok. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Administrator poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że dotyczy ona dysfunkcji lub usterki wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE KATALOGU OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

 

§ 15

 1. Korzystanie z Katalogu obiektów turystycznych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dodanie Wpisu do Katalogu obiektów turystycznych przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Celem dodania Obiektu Użytkownik musi się zarejestrować (tj. utworzyć własne konto, profil) za pomocą Formularza Rejestracyjnego oraz uiścić stosowną, określoną w Ofercie, opłatę.

 3. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, Użytkownik winien uzupełnić w Formularzu Rejestracyjnym wszystkie dane firmy.

 4. Korzystanie z podstawowych funkcji Katalogu obiektów turystycznych jest usługą bezpłatną (Bezpłatny wpis podstawowy).

 5. Korzystanie z Katalogu obiektów dla wpisów rozszerzonych jest usługą płatną w systemie abonamentowym. Wysokość opłaty zależy od długości wykupionego abonamentu i wynosi odpowiednio:

  rok – 50 zł;
  pół roku – 30 zł;
  miesiąc – 10 zł.

 6. Wpis do katalogu obiektów turystycznych może być czasowo promowany w zależności od wykupienia odpowiedniego dodatkowego pakietu. Wpis promowany prezentowany jest na Liście firm obiektów turystycznych wyżej aniżeli pozostałe Wpisy. W grupie Wpisów promowanych Wpis wykupiony na dłuższy okres jest wyświetlany wyżej od Wpisu promowanego na krótszy okres.

 7. Użytkownik korzystający z Katalogu Obiektów Turystycznych oświadcza, że wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, filmy itd.), które udostępnia Serwisowi i Administratorowi w jakiejkolwiek formie (na nośnikach danych takich jak płyty CD, DVD, pamięci flash, tzw. pendrive, drogą e-mail’ową, drogą pocztową, dostarczając osobiście) stanowią jego własność i Użytkownik ma wyłączne i nieograniczone prawo do dysponowania nimi, a także udostępniania ich w sieci Internet.

 8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć dodany Obiekt, jak też wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie profilu (własnego konta). Powyższe nie wiąże się z żadnymi opłatami, karami, itp.

 9. W razie zaistnienia sytuacji określonej w pkt 6, gdy jednocześnie Obiekt posiada opłacony abonament, część opłaty za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

 

§ 16

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji;

 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Spółkę Dotpay S.A. – krajową instytucję płatniczą z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych;

 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

§ 17

Użytkownicy odwiedzający Serwis mogą recenzować obiekty, wystawiać komentarze i opinie. Użytkownik umieszczający dany Wpis do katalogu obiektów turystycznych może kontrolować zawartość opinii.

 

§ 18

Serwis zastrzega sobie możliwość ręcznej modyfikacji kolejności prezentacji Wpisów na Liście firm obiektów turystycznych, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody od Użytkownika.

 

§ 19

Oferta, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień wynikających z Oferty, w szczególności ceny, rodzaju pakietu, itd., jest jednoznaczne z akceptacją pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Administratora.

 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.

Instalcaja Kamer
Polecane
Obiekty z kamerami